Algemene voorwaarden

Art. 1 Algemene informatie

1. Definitie van DOGIO

DOGIO B.V. (hierna te noemen “DOGIO”) verleent diensten op het gebied van de intellectuele eigendom, in het bijzonder als octrooigemachtigdekantoor en door het leveren van opleidingen en publicaties. Onder DOGIO wordt in voorkomende gevallen de octrooigemachtigde verstaan dan wel overige medewerker(s) van DOGIO.

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, uitvoering van opdracht en overeenkomst tussen DOGIO en een opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

3. Werking

Niet alleen DOGIO, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld door DOGIO, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van DOGIO hebben verlaten.

4. Werking overige voorwaarden

De Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of bedingen, van welke aard ook, zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

5. Taal

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Art. 2 De overeenkomst

1. Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten tussen opdrachtgever en DOGIO komen tot stand op het moment waarop opdrachtgever schriftelijk of mondeling blijk geeft of laat geven de wil te hebben om van de diensten van DOGIO gebruik te maken en DOGIO de betreffende opdracht aanvaardt, rekening houdend met het bepaalde in artikel 5 lid 3.

2. Uitvoerende handelingen en overeenkomsten

Alle overeenkomsten en/of handelingen die daardoor, daarbij of in aansluiting daarop worden aangegaan respectievelijk verricht, worden geacht een uitvoering te zijn van de overeenkomst.

3. Opdrachten

Alle opdrachten beschouwt DOGIO als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Art 3 Uitvoering en aansprakelijkheid

1. Uitvoering werkzaamheden naar beste kunnen

DOGIO zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen verrichten met inachtneming van de in de beroepsuitoefening gebruikelijke zorgvuldigheid en ereregels. Opdrachtgever erkent dat werkzaamheden van DOGIO deels een adviserend karakter hebben. Voor schade die ontstaat als gevolg van of in verband met die aard van de werkzaamheden sluit DOGIO aansprakelijkheid uit. Met name, maar niet beperkt tot, bij (nieuwheids)onderzoek en octrooiverwerving kan DOGIO niet gehouden worden aan volledigheid of bereiken van een resultaat.

2. Uitsluiting/beperking van aansprakelijkheid

Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, waarvoor DOGIO aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid van DOGIO beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen uitbetaald door de door DOGIO afgesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag van het met de opdracht samenhangende honorarium tot een maximum van €. 10.000.

3. Inschakeling van derden en beperking aansprakelijkheid

DOGIO is bevoegd om, indien zij dit nuttig of nodig acht voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht, bij de uitvoering daarvan andere personen of instanties in te schakelen. Indien opdrachtgever deze andere personen of instanties aanwijst, kan DOGIO niet aansprakelijk gehouden worden voor enige fout of nalatigheid van deze andere personen of instanties.

4. Aansprakelijkheid bij onjuistheid bronnen

DOGIO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade en/of kosten van opdrachtgever en derden als rechtstreeks of indirect gevolg van enige onjuistheid of onvolkomenheid van de door DOGIO geraadpleegde bronnen.

5. Aansprakelijkheid voor inbreuk op intellectueel eigendom

DOGIO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade geleden door of kosten gemaakt door opdrachtgever als gevolg van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door de opdrachtgever.

Art. 4 Informatie van opdrachtgever

1. Vertrouwelijke behandeling van verstrekte informatie

DOGIO zal alle door opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Deze verplichting heeft geen betrekking op door de opdrachtgever verstrekte informatie (a) welke van algemene bekendheid is of is geworden anders dan als gevolg van enig handelen of nalaten van DOGIO (b) welke reeds bekend was bij DOGIO vóór het tijdstip waarop zij de betreffende informatie van opdrachtgever ontving, of (c) welke zij ontving van een derde die het recht had de betreffende informatie te verstrekken.

2. Verstrekte informatie aan derden

DOGIO zal anderen die bij het uitvoeren van de werkzaamheden betrokken zijn tot dezelfde vertrouwelijke behandeling verplichten als waartoe zijzelf verplicht is. DOGIO is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de in dit artikel bedoelde verplichtingen indien zij aannemelijk maakt die schending redelijkerwijze niet te hebben kunnen verhinderen.

3. Juistheid en volledigheid

DOGIO staat niet in voor de juistheid of volledigheid van door de opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door opdrachtgever, ook indien dit geschiedt te goeder trouw, geeft DOGIO het recht om de uitvoering op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4. Communicatie

DOGIO zal niet aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van inbreuk op vertrouwelijkheid van communicatie die op verzoek van, of met al dan niet stilzwijgende instemming van, de cliënt via elektronische middelen, zoals e-mail, plaats vindt.

Art. 5 Honorarium en betaling

1. Tarieven

De honorering van de door DOGIO verrichte werkzaamheden is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en geschiedt op basis van uurtarieven en onkosten. Eventuele door DOGIO verstrekte kostenbegrotingen hebben een zuiver indicatief karakter en zijn exclusief BTW.

2. Rekeningen en betaling

DOGIO zal de door haar te verrichten en verrichte werkzaamheden en te maken en gemaakte kosten op basis van rekeningen aan de opdrachtgever factureren. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden kunnen de verschuldigde bedragen periodiek in rekening worden gebracht. Rekeningen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na verzenddatum aan DOGIO te worden betaald.

3. Definitieve opdracht bij voorschotnota

Indien DOGIO een voorschotnota heeft verstuurd dan geldt de opdracht van opdrachtgever pas als een definitieve opdracht zodra de voorschotnota is voldaan. DOGIO zal haar werkzaamheden derhalve pas aanvangen nadat de voorschotnota is voldaan.

4. Afzonderlijke vordering

Elke rekening van DOGIO wordt als een afzonderlijke vordering van DOGIO op opdrachtgever beschouwd. Niet-betaling van enige rekening op de vervaldag heeft tevens de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere eventueel op de opdrachtgever bestaande vorderingen ten gevolge.

5. Aansprakelijkheid voor opdracht en betaling

Indien de opdrachtgever aan DOGIO de opdracht geeft de rekening te sturen aan een andere (rechts)persoon, dient de opdrachtgever aan DOGIO de juridische titel te overleggen waaruit duidelijk is dat die andere (rechts)persoon die betalingsverplichting aanvaardt. De opdrachtgever verplicht zich tot betaling van de rekening indien de andere (rechts) persoon niet tijdig tot betaling over gaat.

Indien de opdrachtgever, op enig moment niet zijnde de (enige) houder van het I.E. recht, aan DOGIO de opdracht geeft aangaande het I.E. recht, dient de opdrachtgever aan DOGIO de juridische titel te overleggen waaruit blijkt dat de opdrachtgever gemachtigd is te handelen namens elke houder, en dat elke houder gehouden is tot betaling indien de opdrachtgever niet tijdig tot betaling overgaat. Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van zijn opdrachten.

6. Opdrachtgever in gebreke bij te late betaling

Indien enige rekening niet binnen de gestelde termijn als hiervoor in lid 2 aangegeven is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder dat enige verdere aanmaning of sommatie is vereist, in gebreke. Alsdan heeft DOGIO het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever met onmiddellijke ingang te staken, zonder daarmee op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens opdrachtgever. Verder is opdrachtgever een vertragingsrente aan DOGIO verschuldigd over de openstaande vordering(en) ter hoogte van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als voIle maand wordt beschouwd. In geval van al dan niet gerechtelijke invordering is opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom en rente tevens alle buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15% over het verschuldigde bedrag inclusief rente.

7. Retentierecht

Indien opdrachtgever in gebreke is, kan DOGIO in elk geval het recht van retentie uitoefenen op alle zaken welke zij in het kader van de werkzaamheden feitelijk van de opdrachtgever onder zich heeft, c.q. heeft gekregen, waaronder in alle gevallen zijn te verstaan alle adviezen, rapporten, overzichten en dergelijke die DOGIO in verband met de werkzaamheden heeft opgesteld of doen opstellen, op welke gegevensdragers één en ander zich ook bevindt.

8. Overdracht industriële eigendomsrechten

Indien in een geval als bedoeld in artikel 5 lid 6 opdrachtgever niet tijdig, dat wil zeggen binnen de door DOGIO gestelde termijn, het door hem aan DOGIO verschuldigde voldoet, heeft DOGIO het recht om overdracht te vorderen van de industriële eigendomsrechten van opdrachtgever met betrekking tot welke DOGIO werkzaamheden heeft verricht. Opdrachtgever verklaart zich voor alsdan akkoord met bedoelde overdracht en verplicht zich, voor zover nodig, om alles te doen c.q. na te laten wat nuttig of nodig is om bedoelde overdracht te effectueren.

DOGIO kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor verval van enig recht tijdens en na de overdracht van de industriële eigendommen aan DOGIO.

9. Vervallen van industriële / intellectuele eigendomsrechten

De opdrachtgever dient er goede nota van te nemen dat het niet-beginnen of staken van de werkzaamheden door DOGIO overeenkomstig lid 3 of lid 6 kan of zal leiden tot het vervallen van intellectuele of industriële eigendomsrechten waarvoor uitsluitend de opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk is.

10. Betaling zonder korting of schuldvergelijking

Betaling van een door DOGIO verzonden rekening dient steeds te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking. Geschillen, van welke aard ook, geven de opdrachtgever nimmer het recht om betaling van enige rekening te weigeren of op te schorten, tenzij de reclame tijdig is ontvangen door DOGIO.

Art. 6 Reclames

Reclames inzake tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden door DOGIO dienen binnen 30 dagen nadat een opdrachtgever de tekortkoming(en) redelijkerwijs had kunnen ontdekken door DOGIO schriftelijk te zijn ontvangen. Reclames betreffende enige rekening dienen binnen 30 dagen na de verzenddatum van de rekening door DOGIO schriftelijk te zijn ontvangen.

Art. 7 Overmacht

1. Intreden van overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DOGIO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DOGIO niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DOGIO worden daaronder begrepen.

2. Opschorting

Partijen hebben het recht zonder rechterlijke tussenkomst gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3. Recht op betaling

DOGIO heeft steeds het recht om betaling te vorderen voor de werkzaamheden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de overmacht opleverende omstandigheid is gebleken.

Art. 8 Ontbinden van de overeenkomst

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met DOGIO gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, het stilleggen of liquideren van zijn bedrijf, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft DOGIO het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de tussen DOGIO en opdrachtgever bestaande overeenkomst(en), voor zover deze nog niet is of zijn uitgevoerd, te ontbinden en van opdrachtgever betaling te vorderen voor de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, schade en interest, veroorzaakt door het verzuim van opdrachtgever.

Art. 9 Toepasselijk recht

Op alle tussen DOGIO en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Opdrachtgever erkent dat de kenmerkende prestatie van de werkzaamheden die door DOGIO worden uitgevoerd in Nederland plaatsvindt, ook indien deze werkzaamheden deels elders worden verricht. Alle overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten respectievelijk verricht. De bevoegde rechter in het arrondissement te ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen DOGIO en opdrachtgever kennis te nemen.