Het Unitaire Octrooi en Nederland

WAT ZIJN DE IMPLICATIES VAN HET UNITAIRE OCTROOI VOOR NEDERLAND?

De officiële implementatie van het Europees Octrooi met unitair effect (unitaire octrooi) komt snel dichterbij. Dit zal significante veranderingen met zich meebrengen voor het Europese patentsysteem in het algemeen, maar zal ook lokale aanpassingen vereisen van elke deelnemende lidstaat. Nederland heeft de eerste stappen gezet om deze veranderingen in de nationale wet aan te passen en deze update focust zich specifiek op de juridische situatie omtrent het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Vlaggen

Huidige situatie
De Caribische landen en gemeentes Aruba, Curaçao, Bonaire, St. Maarten, St. Eustasius en Saba vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Op dit moment betekent dit dat, wanneer een Europees Octrooi in Nederland gevalideerd wordt (EP-NL), deze in al deze landen en gemeentes van kracht is, met uitzondering van Aruba. Dit laatste omdat Aruba ervoor gekozen heeft om eigen wetgeving omtrent Intellectueel Eigendom te handhaven.

Binnen het unitaire octrooi
Aangezien de Caribische landen en gemeentes van het Koninkrijk der Nederlanden geen onderdeel zijn van de Europese Unie, zal het unitaire effect van het EP-patent niet van toepassing zijn voor het Caribische deel.

Consequenties
Dus, wanneer een Europees octrooi met unitair effect wordt aangevraagd, zal dit geen octrooibescherming bieden binnen het Caribische deel van Nederland, terwijl deze bescherming wel wordt afgegeven bij een standaard validatie van een Europees octrooi in de Nederland (het huidige EP-NL).

Indien het gewenst is om octrooibescherming te hebben binnen het unitaire octrooisysteem en binnen het Caribische deel van Nederland, dan is een afzonderlijk EP-NL validatie vereist in aanvulling op de registratie voor het unitaire effect van het EP-octrooi. Dit territoriaal beperkte EP-NL patent heeft alleen betrekking op het Carbische deel van Nederland. Voor dit EP-NL patent gelden dezelfde vereisten en voorschriften als voor het huidige EP-NL (zoals bepaald door de Rijksoctrooiwet 1995).

Hoewel het totale beschermingsgebied van het EP-NL patent beperkt zal worden, blijven de prijzen van de jaarlijkse taksen gelijk. Deze taksen zullen nog steeds aan het Nederlands Octrooicentrum moeten worden betaald. De vereisten van octrooivertalingen zullen ook in stand worden gehouden. De conclusies van een patent zullen dus nog steeds naar het Nederlands moeten worden vertaald voor EP-NL validatie. Tot slot zullen alle zaken die betrekking hebben op het verval, de overdracht of vernietiging van octrooien binnen dit territoriaal beperkte EP-NL worden afgehandeld door het Nederlands Octrooicentrum en het hof van Den Haag.

Ga hier naartoe voor meer informatie over het unitaire octrooi